Uitgelicht

Hendrik Jan van der Heiden

Hendrik Jan van der Heiden (1978) leerde orgelspelen bij Frans van Tilburg, Jaap Zwart en Harm Jansen. Bij Klaas Jan Mulder ontving hij meer dan tien jaren pianolessen. Masterclasses ontving hij van Evelina Vorontsova, Tsarina Marinkova en Meline Yeghoyan. Bij Hugo van Neck ontving het improvisatielessen. Hij maakte diverse cd’s voor piano en orgel. In het dagelijks leven is hij fotodocumentalist bij de Erdee Media Groep te Apeldoorn.

Uitgelicht

Miniaturen

cd met christelijk werk in de stijl van oude meesters

Nederlands Dagblad, 11 oktober 2019

Miniaturen

Hendrik Jan van der Heiden, piano.

Interclassic Music

Dit is een interessante cd. De pianist Hendrik Jan van der Heiden is een christen en komt daar in het boekje bij deze cd ook vrijmoedig voor uit. Dat inspireerde hem tot diverse werken op deze cd. Of het om improvisaties of om uitgeschreven stukken gaat, is niet duidelijk. Belangrijker is dat hij daar geen oppervlakkige stemmingsstukjes van heeft gemaakt, maar als het ware in de huid van bekende pianocomponisten is gekropen. Dat levert onder de titel ‘Evening’ een mooie bewerking op waarin hij het Wiegenlied van Brahms (een wijsje dat veel op speeldoosjes te horen is) gebruikt. Maar ook Chopin is geen onbekende voor hem. Van der Heiden weet mooie omspelingen te verzinnen bij het lied ‘Als ik maar weet’. Opvallend is ‘Sorrow’ dat helemaal niet zorgelijk maar eerder wat berustend klinkt. Van der Heiden geeft zelf als toelichting dat hij daarbij denkt aan de zorgen in zijn eigen gezin. Samen met zijn vrouw heeft hij twee zorgenkinderen op te voeden.

In het boekje worden de diverse titels goed uitgelegd en wordt extra informatie gegeven. Van der Heiden is geen gediplomeerd musicus. Des te knapper is deze mooie cd.

+ originele bewerkingen

+ pianist kruipt in de huid van bekende componisten

+ knap gespeeld

Tags

De beloften volgens Ralph Erskine

De weg tot de hemel is alleen via Christus bereikbaar. Alles in dit leven is voor God in beweging. De weg van het Evangelie leert dat wij zalig gemaakt moeten worden om God te dienen. Niet ons berouw werkt de verzoening, maar Christus werkt de verzoening. Wie sterft aan de wet, aan wettisch denken, zal gaan roepen: ik wil Christus hebben.

Onze gemoedstoestand kan variabel zijn. God in Christus en Zijn werk is stabiel, vast, betrouwbaar en geeft troost en houvast. Omdat wij zondig zijn, is het daarom juist nodig om tot Christus te komen.

Wanneer we Christus wettisch gehoorzamen, raken we diep teleurgesteld. Dan is bidden en het lezen uit de bijbel niet meer dan een vorm. Maar wie pleit bij Christus, kan barmhartigheid ontvangen bij God, en daarmee alle volmaaktheden in God.

De middelen van de genade zijn bedoeld om evangelisch tot Christus te komen. Maar waarom zouden we ons uitsluiten om tot Christus te gaan? Iedereen wordt in het Evangelie geroepen. De beloften worden aan iedereen voorgesteld.

Je mag met vrijmoedigheid naar de troon van de genade gaan. Wij worden geroepen om tot Christus te komen in volle zekerheid, en met heilige vastberadenheid. Bij Christus is de grootste zondaar welkom. In Christus is blijdschap en vrede.

Het geloof werkt gevoel. Gevoel is vrucht van het geloof. Het geloof ziet op Christus in zijn volheid en heerlijkheid en vreugde. Christus is het Middelpunt van het geloof. Het geloof heeft invloed op alle genadegaven, deugden, kracht en leven. Het geloof eigent God toe. Het geloof klimt op via Het Evangelie als de ladder naar God toe.

We worden op geroepen tot het geloof in de Heere, Die ons gewillig maakt. Geloven is met een lege hand tot God gaan, en legt alles in de Hand van God. Je hoeft ook niets meer te doen, dan alleen maar te geloven. Het geloof gelooft in de kracht van Christus, die alles voor je gedaan heeft, ze vermag alle dingen door Christus, die het geloof krachten geeft.

Luister naar wat de Bijbel zegt: ‘Dit is een getrouw Woord en alle aanneming waardig. Jezus Christus is in de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken.’ Zelfs voor de grootste van de zondaren.

Christus is aan allen die het Evangelie horen gegeven. Zodat die allen Hem aannemen om in Hem te geloven. In Hem is de blijde boodschap ons geopenbaard. Zo lief heeft God de kosmos gehad.

God, de Gewillige Zaligmaker, wacht op ons en klopt op de deur van ons hart.

De grootste belofte volgens Ralph Erskine is deze: ‘En Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn’ (Jeremia 31 vs 33 en Hebreeen 8 vs 10).

Wat is het kenmerk van een belofte? Ze is vrij, volkomen voor ons, en zonder enige voorwaarde.

Iedereen heeft recht van toegang en vrijheid om gebruikt te maken van de beloften. Omdat de beloften tot een ieder komt, komt ze tot boetvaardige en onboetvaardige zondaren. Hier klopt het hart van het ruime Evangelie!

In de belofte wordt Christus omhelst. Wie werkelijk God op Zijn Woord gelooft, dan wordt Christus door Zijn eigen belofte verbonden aan u, om alles te geven.

God is de inhoud van de belofte. De Heere als onze gerechtigheid. De Heere is de Hogepriester die volmaakt bidt voor ons. Christus, Die voor ons is geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing. De belofte is de blijde boodschap!

Wat is het Evangelie geloven? Dat is te luisteren naar een Belovend God om de belofte te ontvangen in het hart, in het verstand. De belofte zijn ja en amen in Christus.

We mogen vertrouwen op de getrouwheid van God. We mogen ook pleiten bij de beloften, omdat we kinderen van de belofte zijn, en om kinderen van God te worden door het geloof in Jezus Christus (Galaten 3 vs 26).

De belofte is als een brief uit de Hand van God. Die brief is ondertekend en bezegeld met het bloed van Christus.

De evangelische bekering leidt tot hoop, vrijheid, vreugde, blijdschap, omdat Jezus Christus ons reinigt van alle zonden.

Je mag zijn, wie je bent, om te komen tot Christus, zoals je bent. Kom zonder vrees, en ontvang alles om niet, en alles wat je nodig hebt. De roem ligt in Christus.

N.a.v. ‘De Schatkamer van de Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend’ van Ralph Erskine

In memoriam ds. B. van der Heiden

Hier volgt de letterlijke tekst van de toespraak die ik tijdens de begrafenis van mijn vader – ds. B. van der Heiden – op 7 mei 2020 gehouden heb.

‘Bij deze gelegenheid willen wij als kinderen een korte schets geven over het leven van onze vader zoals hij was.

Vader was punctueel, en heel precies als het ging om het bestuderen van het Woord van God. In de omgang met het Woord, ging het om het spreken van de Levende God. Dat tekende zijn levensroeping: preken maken, getrouw studeren, en opnieuw graven naar de goudmijnen in Gods Woord. Zijn preekschetsen lagen geordend op zijn bureau en de punten waren met zorg overdacht. De boeken stonden geordend. En al stond Zijn agenda altijd vol, ook dat was geordend. Toen hij in Woerden geridderd werd, zei onze burgemeester uit Alblasserdam het volgende: ‘ik dacht dat alleen burgemeesters hard werkten, maar predikanten van dit kaliber kunnen er ook wat van.’

De prediking was voor vader een heilig werk en kenmerkte zich door evenwicht. Verhalen hoorden daarom niet op de kansel. De Schrift heeft zoveel teksten in zich, daarin raak je nooit uitgestudeerd.

Op zondagavond ging hij weer de studeerkamer in op zoek naar teksten voor een volgende preek en even later lagen er weer een stapeltje boeken naast zijn stoel. Dinsdagmiddag waren er twee preekschetsen in de ‘grondverf’. Deze had hij altijd bij zich en was daar de hele week mee bezig. De preek moet door je heen gaan, zei hij dan. De gemeente die aan zijn zorgen was toe betrouwd was hem op het hart gebonden en hij was bewogen om het zielsbehoud van jongeren en ouderen.

In het kerkelijk leven was vader een man van het midden. Hij  was uit op vrede en probeerde de gemeenten in al haar flanken samen te binden onder het Woord. Hij was voorzichtig en zijn woorden waren met wijsheid besprengd. Over de kerkelijke zaken liet hij zich – ook – naarmate hij ouder werd, niet openlijk uit.

De Genoegzaamheid van Christus’ Offer en Zijn bereidwilligheid en grote zondaarsliefde, daarover raakte hij nooit uitgepreekt.

Wie arm en uitgewerkt raakte in zichzelf, werd in die prediking een rijke Christus aangeboden. Hij had kleine gedachten van zichzelf en hoge gedachten van God.

Hij had geleerd dat een onheilige dienstknecht toch heilige woorden mocht spreken, omdat daarin de Heilige Geest Zijn heerlijke Werk deed. Dit alles was ‘Ambtelijke genade’. Alleen met die ambtelijke genade was vader afhankelijk van datgene, wat Zijn Meester hem schonk. Daar moest hij het van hebben. Bedelen bij de Bron.

Preken had de liefde van zijn hart en was zijn lust en zijn leven.

Op 10 december kwam aan zijn levenswerk abrupt een einde toen in het ziekenhuis duidelijk werd dat hij een ernstige agressieve tumor in zijn hoofd had en later bleek dat er drie tumoren zaten. Er was geen behandeling meer mogelijk.

Maar in die week heeft de Heere hem voorbereid op wat komen zou. Christus openbaarde Zich op een lieflijke wijze door zondag tien over de voorzienigheid. Hij mocht zich getroost weten en zijn leven leggen in Gods vaderlijke hand.  Ook heeft de Heere liefdevol en met Majesteit gesproken dat zijn werk klaar was, en sprak, zoals bij Mozes: spreek Mij niet meer over deze zaak. De Heere wilde hem duidelijk maken: je knechtschap is ten einde, maar je bent en blijft Mijn kind. De Heere kwam over met woorden uit Efeze 2. Wat een bevestiging van het werk Gods. Christus was hem zeer nabij en dierbaar! Een onuitsprekelijke verwondering kwam tot uiting. Tot ver in zijn ziekbed heeft hij goed van Zijn Koning mogen spreken. De Koning van de Kerk verlaat immers Zijn Kinderen niet.

Vaak moesten we zingen en gaf hij o.a. psalm 56 vers 5 en 6. op.

Ondank aanvechtingen,  werd vader vertroost met de rust en de vrede die alle verstand te boven gaat. Het was tot diepe troost voor hem en ons. De zinnen die hij uitsprak, werden korter, maar als hij een helder moment had, was de Heere het middelpunt.  

Vader heeft zijn wens verkregen en mag juichen voor de Troon van het Lam, verlost van zichzelf en bedelaar af. Zijn reis is voorbij. Nu is hij bij Hem, Die hem zo dierbaar was. Zijn tranen zijn afgewist, zoals hij zelf zei: met een zachte doek.

Christus laat Zich nog verkondigingen, door de bediening van de verzoening. Hij roept telkens weer nieuwe dienstknechten, en de prediking van het Evangelie mag doorgaan. God haalt Zijn kinderen thuis. Hij heeft een rijke Erfenis beloofd aan allen die Hem vrezen en liefhebben. Christus leeft en zit aan de Rechterhand van de Vader. Hij regeert. En zoals vader zei: ‘de zaligheid ligt vast in Christus en in geen ander. En als het voor mij kon, dan kan het voor iedereen.

Wat zullen wij onze vader gaan missen. In alle opzichten een lieve, betrokken en uiterst bezorgde vader. Ook voor zijn kleinkinderen. Bovenal weten wij met zekerheid, een biddende vader. Dagelijks heeft hij ons voorgelegd aan zijn Hemelse Vader. 

Zijn ziekbed was een preekstoel. Wat was het een voorrecht om dit mee te maken. Ook voor degene die er wekelijks voor ons waren. Verdriet en vertroosting mochten we ervaren. Laat dit rijke ziek- en sterfbed van pa voor ons allen tot zegen zijn. Heilige de Heere deze roepstem aan ons aller hart.

Tot slot nog een kort bedankwoord.

Dank aan oom Aad, (ds. van der Heiden) die deze dienst zal leiden en ds. Schreuder die zal spreken namens de gemeenten als ook ds. Sonnevelt die op het graf zal spreken en tevens het dankgebed zal uitspreken. Ook de begrafenisondernemer zeggen wij hartelijk dank voor de wijze waarop hij ons in de afgelopen dagen en ook deze dag heeft begeleid.

Verder gaat onze dank ook uit naar de thuiszorg RST medewerksters voor de bijzondere liefdevolle wijze waarop zij onze vader hebben verzorgd tijdens zijn ziek zijn en daarbij ook onze moeder niet vergaten. Daarbij denken we ook aan de huisarts.

Verder aan iedereen die ons tijdens het ziekbed in welke vorm dan ook hebben geholpen. De vele, vele brieven, kaarten en mails van de afgelopen maanden hebben ons goedgedaan. Daarin kwam tot onze grote verwondering uit dat de Heere zijn prediking heeft willen zegenen.  We voelen welke plaats vader binnen de gemeenten heeft gehad. Het is hartverwarmend. We voelen ons omringd door uw en jullie gebeden.

Lieve moeder, wat heeft u de afgelopen maanden met veel liefde, zorg, toewijding en geduld pa mogen verzorgen en bijstaan. Wij hebben gezien wat trouw betekent in voor en tegenspoed. Niets was te veel. U dacht mee met de zusters om het voor pa zo gerieflijk mogelijk te maken. U kreeg hiervoor dagelijks de kracht van de Heere, ook als het soms zo moeilijk was. Dat hebben we duidelijk ondervonden. We hopen en bidden dat u voor de toekomst mag blijven ondervinden: “Uw maker is uw man, Heere der Heirscharen is Zijn naam”. en dat de Heere Zijn trouw over u en ons mag houden tot in eeuwigheid.

Ook willen we iedereen die met ons meeluistert via het internet bedanken voor de betrokkenheid. Dank u wel!’

De Vrede van God

In de stille week in maart 2021 zoeken we naar rust. De gemeente is de plaats rondom het Woord en waar de Heilige Geest vrede zoekt in het hart. Omdat de gemeenschap van de kerk ook de VredeRaad in Christus belijdt, is iedere vorm van geweld een christen vreemd.

De prediking van en over Christus gaat over vrede (genade) op aarde. Jezus zegt: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ (Johannes 14 vs 27).  De boodschap met Kerst is: “Vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft”, maar die geldt na Kerst ook nog.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: “Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in ‘vrede’ met God door Jezus Christus onze Heere. Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods” (Romeinen 5 vs 1-2).

De bijbel zegt ons dat de meest wezenlijke vrede, de verticale vrede is, tussen hemel en aarde, tussen God en de mensheid. Daarvan zijn alle andere vormen van vrede afhankelijk.

Vanuit die vrede kan je op een rustige manier ‘de ander’ – of dat nu een journalist is of je buurman – iets vertellen over de vrede tussen God en mens, of nog beter de blijde boodschap, het goede nieuws; Jezus is gekomen voor zondaren. Jezus zorgt voor de innerlijke vrede in de ziel, en dat is de echte reden waarom je naar de kerk gaat. Zo’n soort missionaire boodschap zou wellicht ook iets meer bij het bevindelijke gereformeerde volksdeel ‘uit gestraald’ kunnen worden. Niet alleen het feit dat je de ‘zuivere’ waarheid hebt voor kerkelijke gemeenschap zelf, maar dat je juist een vredige blijde boodschap hebt voor de wereld.

Christen zijn in de praktijk is meer dan een zondagse kerkbezoek, het is een innerlijke vrede ervaren voor heel de week, en iets van de bijbelse vrede doorgeven.

De profeten in het Oude Testament spreken over een “nieuw en eeuwig verbond”, over “een verbond van vrede” (Exodus 37 vs 26) dat zich van Sion en Jeruzalem zal uitstrekken over ‘alle’ volken. 

Deze vrede wordt voorgesteld als een terugkeer naar de oorspronkelijke vrede van de hof van Eden. De lijn loopt verder dat het nieuwe koninkrijk van God gekomen is, vanaf de opstanding van Jezus Christus. In Christus wordt de volmaakte vrede en gerechtigheid gerealiseerd.  

De geboorte van Christus wordt aan herders geopenbaard: “Vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft” (Lukas 2 vs 14). Jezus zegt zelf gekomen te zijn om Gods vrede op aarde te brengen: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u” (Johannes 14 vs 27).

Vrede komt door de rechtvaardiging door het geloof en de rechtvaardiging door het geloof komt van het kruis van Christus. Eén ding is duidelijk: men kan de radicale verandering in de relaties met God niet begrijpen, zonder te begrijpen wat gebeurd is in de dood van Christus.

Stervend op het kruis, verwezenlijkt Jezus het werk van de Verlossing: Hij vernietigt de zonde en behaalt de overwinning op satan. Mens zijnde, behoort ons toe wat Hij voltrekt: “Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing” (1 Korinthe 1 vs 30) Voor ons! God zijnde, heeft wat Hij doet oneindige waarde en kan Hij redden “hen die door zijn tussenkomst God naderen” (Hebreeen 7 vs 25).

Christus is niet gekomen door andermans bloed te vergieten maar Zijn eigen bloed (Hebr. 9 vs 11-14). Christus heeft geen slachtoffers gemaakt maar heeft Zichzelf als slachtoffer aangeboden. Christus Jezus heeft niet de anderen – mensen en dieren – Zijn zonden laten dragen maar Hij heeft de zonden van de anderen op zich genomen: “In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen” (1 Pt. 2 vs 24).

De vrede die Christus voor ons heeft verdiend was door Zijn sterven aan het Kruis en door het werk van de Heilige Geest. Aan het kruis heeft Jezus Christus Gods ‘vrederaad’ gerealiseerd en over de mensen verspreidt.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4 vs 6-7) De uiteindelijke bron van de vrede is de Drie-enige God, Halleluja!  

Het Reddingsplan van God

De vraag ‘hoe raak ik met God verzoend’ is een essentieel ding. De rechtvaardiging staat in een ‘breed’ perspectief. Hierin gaat het vooral om de wijze waarop God handelt met de mens. God gaat een weg met de mensheid. In het Genadeverbond met Abraham waren alle volken in beeld. God beloofde de gehele mensheid redding van zonde en dood.

De redding van mensen bestaat uit het feit dat God Zijn Zoon stuurde naar de wereld. God ging die de mensheid verdiende en nam de straf op Zich. Israël representeert de mensheid. Jezus representeert Israël. Bij de opstanding van Jezus Christus gebeuren er twee dingen; er komt een einde aan de ballingschap. Het verbond wordt vervuld in Christus. En God rekent af met zonde en dood. Hierdoor ontvangt God een ‘nieuw verbondsvolk’ een nieuwe kring rondom de Messias. Naast de Joden delen de heidenen in het verbond. De uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees is het teken van het vernieuwde Verbond.

Gods gerechtigheid komt hierin tot uitdrukking, dat God trouw blijft aan wat Hij beloofd heeft. God blijft trouw aan Zijn Verbond. Ons wordt de gerechtigheid van God toegerekend, omdat God handelt zoals Hij is, in Zijn liefde en trouw.

Het gaat niet alleen over mij en mijn rechtvaardiging. De reikwijdte van het evangelie zoals bijvoorbeeld de apostel Paulus dat verkondigt gaat over God en Zijn Reddingsplan. De Kerk is een door de Geest als ‘een teken’ van de overwinning van God op duistere machten. De Heilige Geest werkt niet alleen rechtvaardiging, maar vernieuwing.  

Het reddingsplan is een alomvattend perspectief. God is het centrum van het universum. God draait niet om ons, God houdt ons vast. Wij cirkelen om Hem. Ook in de rechtvaardiging gaat het niet allereerst om ons, maar om God.

Gods reddingsplan heeft niet tot doel dat we alleen gered ‘zijn’, maar dat we in de Geest en door God ‘vernieuwd’ worden. Het geloof is niet alleen ‘dat ik later in de hemel kom’. Door de Geest wordt de gelovige betrokken bij het vernieuwende werk van God. De gelovige krijgt deel aan de vernieuwde Schepping die God in Christus geeft. De vernieuwde Schepping gaat niet komen, maar is reeds gekomen. De ‘volmaakte’ Schepping waarin vrede en gerechtigheid woont, komt nog.

Het nieuwe leven met Christus laat zien dat we in een nieuwe verbondsgemeenschap zijn. De kerk is de plek waar het nieuwe leven dat God in Christus door de Geest tot stand brengt gestalte krijgt.

Een leven met God is niet alleen die van rechtvaardiging door God, maar ook participatie in God. Delen in geloof, hoop in liefde, in Christus. Het is de Heilige Geest die het nieuwe leven werkt.

Met de komst van Christus breekt er een nieuwe fase in Gods heilsplan aan. Het universele van Gods werk gaat zowel over de persoonlijke redding, als ook over de beweging van Gods Koninkrijk in de vernieuwing van de gehele Kosmos.

De rechtvaardiging heeft altijd een concrete uitwerking in het dagelijks leven. Het is meer dan toerekening. Rechtvaardiging gaat over het deelhebben aan nieuwe leven in Christus, door persoonlijke vernieuwing door de Heilige Geest. De rechtvaardiging en het concrete leven hebben betrekking op elkaar, omdat de gelovige werkelijk is verandert door Christus.

De gerechtigheid van God

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven (Romeinen 1 vs 17)

De gerechtigheid wordt in het Evangelie geopenbaard. Het Evangelie is een reddende kracht en werkt geloof. In het Evangelie openbaart God enkel en alleen aan wie wil geloven, en daarbij aanneemt dat hij als een rechtvaardige zal geloven.

God zou onrechtvaardig zijn, als Jezus niet zou worden opgewekt. De opstanding is rechtvaardiging van de Gekruiste Christus. Daarom is de Redding onthuld.

De gerechtigheid of rechtvaardigheid wordt ons gedemonstreerd of bekend gemaakt. De rechtvaardigheid van God is een karakter van God. Wat de Schepper is, Hij is rechtvaardig, wil God ook van de mens, maar schenkt die ook. De rechtvaardige God schenkt ons rechtvaardigheid. God wil ons daarin opvoeden, dat Zijn gerechtigheid ons rechtvaardig maakt. God wil zondaren met Zijn gerechtigheid vullen, zodat ze rechtvaardig gaan leven.

De mens is beelddrager van God, in ware gerechtigheid en heiligheid. De gevallen mens is dat beeld kwijt. God wil door Zijn gerechtigheid dat we Zijn rechtvaardig beeld gaan vertonen. De gerechtigheid zowel ‘in’, ‘uit’, ‘door’ en ‘bij’ God.

God is rechtvaardig en geeft mensen rechtvaardigheid. De rechtvaardige leeft door vertrouwen en blijft trouw aan Christus. De volhardende trouw van Christus het ons geloofsvertrouwen als doel. De nieuwe gerechtigheid van mensen wordt ontvangen door het luisteren naar het Woord en de werking van de Geest. De volmaakte gerechtigheid was het Offer van de Heere Jezus, de Zoon van God.

De gerechtigheid van God werd aan de mens op de volgende wijze bekend gemaakt:

  • Het was in de Wet van God omschreven en beloofd
  • De gerechtigheid wordt realiteit in levens van rechtvaardigen en die door het geloof leven
  • De Heilige Geest leert de gerechtigheid door het Woord en geeft onderwijs
  • Gerechtigheid wordt een kenmerk van iedereen die gelooft en de Heilige Geest daarbij nodig heeft

Het Evangelie is de Reddende kracht van God. Zijn gerechtigheid is via de wedergeboorte beschikbaar.

Gods gerechtigheid is niet alleen de straf-eisende rechtvaardigheid, maar de Goddelijke gezindheid die de Heere wil geven. Gods recht is niet alleen eisend tot straf, maar ook gunstig gezind voor nieuw leven. God heeft recht op ons leven. Dat nieuwe leven is – door genade leven – en verzoend worden met God.

De gelovige is met Christus gekruisigd, opgestaan en leeft met Hem!

De barmhartigheid van God

De eigenschappen van God wordt in de Bijbel verschillend uitgedrukt. God is Heilig (Exodus 19 vs 16-20). God is goed (Psalm 119 vs 68). God is almachtig (Job 42 vs 2), God is trouw (Deuteronomium 7 vs 9). Christus heeft ons geopenbaard dat God vooral ook liefde is (1 Johannes 4 vs 8).

Het diepste kenmerk van God in Zijn wezen is Zijn barmhartigheid. Maria zingt in haar lofzang: “Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen”.

De rechtvaardigheid van God wordt altijd omgeven door de barmhartigheid van God. De rechtvaardigheid van God kan niet onverbiddelijk of fanatiek worden, omdat de barmhartigheid van God liefde en compassie uitdeelt.

Het beeld van de rechtvaardigheid hoort bij Gods Vaderschap, het idee van macht en oordeel. Het beeld van de barmhartigheid is zoals die van een moeder, die zich over haar kind ontfermt.

Maar God toont ook Zijn barmhartigheid in Zijn daden. En barmhartigheid impliceert vergeving. De psalmen spreken erover. De goedheid van God in Christus haalt straf en vernietiging weg. “Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen, Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen” (Ps. 103, 3-4).

Gods barmhartigheid en vergeving gaan verder dan rechtvaardigheid. Als God bij Zijn rechtvaardigheid halt zou houden, zou God ophouden God te zijn.  

Nog uitdrukkelijker getuigt een andere psalm van de concrete tekenen van de barmhartigheid: “Gevangenen geeft Hij de vrijheid. De ogen van de blinden opent de Heere, gebrokenen richt Hij weer op.

De Heere bemint de rechtvaardigen, de Heere behoedt de ontheemden. De Heere geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat Hij verdwalen” (Ps. 146, 7-9). En ten slotte volgen hier andere uitdrukkingen van de psalmist: “Gebroken harten geneest Hij weer, Hij heelt alle bloedende wonden …

De Heere verheft de vernederden, maar zondaars werpt Hij ter aarde” (Ps. 147, 3.6).

De barmhartigheid van God is hoe God Zijn liefde openbaart. Gods liefde bestaat uit tederheid en medelijden, toegevendheid en vergeving.

Jezus was Zelf de Barmhartige. Gods barmhartigheid komt zowel in de Persoon als in het handelen van Jezus tot uiting. Jezus toont ons de barmhartigheid van Zijn Vader. Jezus genas zieken, uit medelijdende liefde. Met innerlijke ontferming was Jezus bewogen met de schare mensen en antwoordde op hun meest werkelijke verlangen.

Jezus zegt dat medelijden niet alleen het handelen van de Vader is, maar het criterium wordt om te begrijpen wie Zijn kinderen zijn. Ook wij worden geroepen om anderen barmhartigheid te geven, omdat ons in het Evangelie barmhartigheid wordt bewezen.

Het vergeven van anderen is een duidelijke uitdrukking van de barmhartige liefde voor ons als christenen. Vergeving is het instrument dat in onze broze handen is gelegd om de vrede van het hart te bereiken. Wrok, woede, geweld en wraak laten varen is een noodzakelijke voorwaarde om vredig te leven.

De ziel van het christelijke geloof is barmhartigheid, omdat God Zelf de belofte van barmhartigheid, vergeving, verzoening als tedere ontferming om ons heen heeft geslagen (Romeinen 11 vs 32).

Ruwe stormen mogen woeden

Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht

Maar wat lot, ’t zij dood of leven
Smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden,
Bitt’re haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Hendrik Jan van der Heiden speelt ‘Ruwe stormen mogen woeden’ op de piano

Ik zal er zijn

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest

Hendrik Jan van der Heiden speelt ‘Ik zal er zijn’ op de piano

De rijkdom van de Barmhartigheid

Aantekeningen bij Efeziërs 2:4-8

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen van de uitnemende rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

Vers 4. God is rijk in Zijn barmhartigheid. Barmhartigheid volgt op Liefde. Die liefde was volmaakt en komt eenzijdig van Gods kant. Gods liefde ligt hierin verklaart, dat God Zijn Zoon gaf als Redder van de wereld. De liefde is voor ons beschikbaar gemaakt. Zo is de rijkdom van de barmhartigheid ook beschikbaar gemaakt. Waarin is de rijkdom van de barmhartigheid beschikbaar gemaakt? In het Evangelie van Gods Zoon. In het Evangelie heeft God de mensheid lief. Wie zijn ‘ons’. Ons wijst op alle gelovigen die de Heere Jezus lief gaan krijgen, omdat God hen eerst lief heeft gehad.

Vers 5. Door de zonden van Adam en Eva ligt de mensheid onder de vloek van de dood. Daarom wie gelooft in het heilswerk van Christus Jezus, als persoonlijke Zaligmaker, wordt van dood levend gemaakt. Met Christus Jezus leef je, door genade. Uit genade krijg je een nieuw leven. Zalig worden is uit genade. Genadewerk komt van de Heilige Geest.

Vers 6. Wie genade krijgt, krijgt Christus. Wanneer je leeft met Christus wordt je ermee opgewekt, maar ook gezet in de Hemel bij Christus. Dat is pas als je gestorven bent, en bij Hem de eeuwige heerlijkheid in de Hemel.

Vers 7. Eeuwigheid is langer dan een paar eeuwen. Je deelt in de rijkdom van Gods genade en de goedheid van de Heere Jezus.

Vers 8. Genade maakt zalig, alleen door het geloof. De gave van God wordt uitgedeeld. Zalig worden kan doordat God Zichzelf schonk. Geloven doe je zelf, als je het geschonken wordt. Geloven komt door genade. Genade werkt geloof. Geloof werkt geloven. Geloven is zien op Gods Barmhartigheid.

Abba Vader, U alleen

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.