Miniaturen

cd met christelijk werk in de stijl van oude meesters

Nederlands Dagblad, 11 oktober 2019

Miniaturen

Hendrik Jan van der Heiden, piano.

Interclassic Music

Dit is een interessante cd. De pianist Hendrik Jan van der Heiden is een christen en komt daar in het boekje bij deze cd ook vrijmoedig voor uit. Dat inspireerde hem tot diverse werken op deze cd. Of het om improvisaties of om uitgeschreven stukken gaat, is niet duidelijk. Belangrijker is dat hij daar geen oppervlakkige stemmingsstukjes van heeft gemaakt, maar als het ware in de huid van bekende pianocomponisten is gekropen. Dat levert onder de titel ‘Evening’ een mooie bewerking op waarin hij het Wiegenlied van Brahms (een wijsje dat veel op speeldoosjes te horen is) gebruikt. Maar ook Chopin is geen onbekende voor hem. Van der Heiden weet mooie omspelingen te verzinnen bij het lied ‘Als ik maar weet’. Opvallend is ‘Sorrow’ dat helemaal niet zorgelijk maar eerder wat berustend klinkt. Van der Heiden geeft zelf als toelichting dat hij daarbij denkt aan de zorgen in zijn eigen gezin. Samen met zijn vrouw heeft hij twee zorgenkinderen op te voeden.

In het boekje worden de diverse titels goed uitgelegd en wordt extra informatie gegeven. Van der Heiden is geen gediplomeerd musicus. Des te knapper is deze mooie cd.

+ originele bewerkingen

+ pianist kruipt in de huid van bekende componisten

+ knap gespeeld

Tags

Ruwe stormen mogen woeden

Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht

Maar wat lot, ’t zij dood of leven
Smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden,
Bitt’re haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Hendrik Jan van der Heiden speelt ‘Ruwe stormen mogen woeden’ op de piano

Ik zal er zijn

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest

Hendrik Jan van der Heiden speelt ‘Ik zal er zijn’ op de piano

De rijkdom van de Barmhartigheid

Aantekeningen bij Efeziërs 2:4-8

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen van de uitnemende rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

Vers 4. God is rijk in Zijn barmhartigheid. Barmhartigheid volgt op Liefde. Die liefde was volmaakt en komt eenzijdig van Gods kant. Gods liefde ligt hierin verklaart, dat God Zijn Zoon gaf als Redder van de wereld. De liefde is voor ons beschikbaar gemaakt. Zo is de rijkdom van de barmhartigheid ook beschikbaar gemaakt. Waarin is de rijkdom van de barmhartigheid beschikbaar gemaakt? In het Evangelie van Gods Zoon. In het Evangelie heeft God de mensheid lief. Wie zijn ‘ons’. Ons wijst op alle gelovigen die de Heere Jezus lief gaan krijgen, omdat God hen eerst lief heeft gehad.

Vers 5. Door de zonden van Adam en Eva ligt de mensheid onder de vloek van de dood. Daarom wie gelooft in het heilswerk van Christus Jezus, als persoonlijke Zaligmaker, wordt van dood levend gemaakt. Met Christus Jezus leef je, door genade. Uit genade krijg je een nieuw leven. Zalig worden is uit genade. Genadewerk komt van de Heilige Geest.

Vers 6. Wie genade krijgt, krijgt Christus. Wanneer je leeft met Christus wordt je ermee opgewekt, maar ook gezet in de Hemel bij Christus. Dat is pas als je gestorven bent, en bij Hem de eeuwige heerlijkheid in de Hemel.

Vers 7. Eeuwigheid is langer dan een paar eeuwen. Je deelt in de rijkdom van Gods genade en de goedheid van de Heere Jezus.

Vers 8. Genade maakt zalig, alleen door het geloof. De gave van God wordt uitgedeeld. Zalig worden kan doordat God Zichzelf schonk. Geloven doe je zelf, als je het geschonken wordt. Geloven komt door genade. Genade werkt geloof. Geloof werkt geloven. Geloven is zien op Gods Barmhartigheid.

Abba Vader, U alleen

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Liefde is de bron

Liefde is de bron,
waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond,
Hij is uw diepste grond,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron, is de bron

God and God alone (Phill McHugh)

God and God alone
Created all these things we call our own
From the mighty to the small
The glory in them all
Is God’s and God’s alone

God and God alone
Reveals the truth of all we call unknown
All the best and worst of man
Can’t change the master plan
It’s God’s and God’s alone

God and God alone
Is fit to take the universe’s throne
Let everything that lives
Reserve its truest praise
For God and God alone

God and God alone
Will be the joy of our eternal home
He will be our one desire
Our hearts will never tire
Of God and God alone

Hendrik Jan van der Heiden speelt ‘God and God alone’ op de piano

Blijf bij mij Heer

Blijf bij mij Heer, want d’ avond is nabij is een vertaling van Abide with me; fast falls the eventide, een lied van Henry Francis Lyte. De vertaling is van Herman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906), vers 1 en 3, van Evert Louis Smelik, vers 2 en 4, en van Pieter Boendermaker, vers 5. De melodie Eventide is van William Henry Monk.

1 Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!

2 Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!

3 ’k Heb U altijd van noode, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des boozen macht.
Wie kan als gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

4 Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in den Heer.

5 Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Hendrik Jan van der Heiden speelde een eigen bewerking op de piano.

Kijk naar het Verbond

Kijk naar het verbond (Psalm 74:20). God zegt tot ons: ‘Ik zal je een nieuw hart geven en Ik zal je een nieuwe geest geven. Ik zal je tot een God zijn (Jeremia 31:33). Het genadeverbond is een verbond van belofte. Het is een verbond voor jou, wanneer je arm bent (Psalm 89:20). God is jouw hulp (Hosea 13:9).

Gods genade is overvloedig voor jou (Jesaja 41:17). Het genadeverbond is een verbond van gaven, waarin genade en heerlijkheid overvloedig is. God zegt: ‘Kom, neem en ontvang alles voor niets’. God biedt Zich aan jou. God biedt Zijn Geest aan. God in Christus biedt Zich aan (Jesaja 55:1 en Openbaring 22:17).

God komt tot ons in Zijn Woord. God geeft ons extra beeld; het Avondmaal. Gods Woord is betrouwbaar (Mattheus 24:35). Wij mogen een beroep doen op het Verbond, omdat God ziet op Zijn Verbond. God zorgt er voor dat wij Zijn Verbond geloven. Kijk op het Verbond, want God komt Zijn beloften na (Micha 7:20). God handelt met ons naar Zijn trouw en niet naar onze zonden. We hopen op Zijn Woord (Psalm 119:49).

God bemiddelt Zijn Verbond. God heeft een rijke Erfenis beloofd, en jij bent erfgenaam. God is Boodschapper en jij bent ontvanger. God is Borg en daarom ben jij veilig bij God. God geeft Zijn getuigenis, en jij mag getuigen. God is de Pleitgrond, zodat jij mag pleiten.

Het bloed van Christus is royaal, zodat jij wijn mag drinken aan het Avondmaal. Kijk naar het Verbond, want God heeft het met een Eed afgelegd (Hebreeën 6:18 en Psalm 89:36).  

Geloof het Verbond, omdat God Zijn verbond vol heeft gemaakt. Hoe zondiger ik tot God ga, hoe rijker zijn de voorrechten van het Verbond. Kijk naar de vastheid van het Verbond, wanneer je gaat twijfelen aan jezelf. Als alles in de war is bij jou, God brengt rust (2 Samuel 35:5).

In het Verbond komt God met vrede en goedertierenheid tot jou. De Heere is de Ontfermer (Jesaja 54:10). De hartelijke liefde van de Heere Jezus komt tot ons in het Verbond. Iedere belofte is ja en amen, tot heerlijkheid van God, tot heerlijkheid voor ons (2 Korinthe 1:20).

Omdat Gods verbond eeuwig is, brengt God eeuwige gerechtigheid aan ons. Door de verheerlijkte Heere Jezus Christus worden velen rechtvaardig voor God (Romeinen 5:19). De barmhartigheid en genade van God is blijvend, juist voor een eeuwig leven (Romeinen 5:21).

Jezus heeft De Vader lief, daarom hebben wij Hem lief. (Johannes 10:17). Wat een krachtig pleidooi van God; volmacht verleent aan ons, voor pleitend geloof.

De Heere Jezus Christus wordt ons verkondigt, door verteld en de Geest van Christus zal Hem en ons verheerlijken (Johannes 16:8).

God ziet ons aan op grond van de belofte, als kinderen van de belofte (Galaten 4:28). Onze tranen mogen vloeien, dat is niet erg. God zal naar Zijn rijkdom alles vervullen, in heerlijkheid door Jezus Christus (Filippenzen 4:19).

God zoeken

Onder het vele goede is één ding het hoogste goed, dat is God. In de verwondering, het onmiddellijke gevoel voor God, is het begin van een dieper verstaan. Aanbidding is gelukzaligheid.

Zelfs de meest gelouterde, bezonnen godsverering is een gelukzaligheid in vrees en beven, is vertrouwen in levensgevaar, vrijmoedigheid in het besef van zonde.

Als de verwondering nader bepaald wordt, dan is haar hoogste uitdrukking, dat God het onverklaarbare al van het bestaan is, zoals de kracht van de verbeelding het doet vermoeden in het kleinste en het grootste, overal.

Het streven in de wereld van vrijheid, is een streven uit verwondering. Wanneer het streven is gericht op het onbekende, dan richt het zich op God. Het onbekende is oneindig.

Verwondering verandert degene die zoekt. Zoeken betekent dat degene die zoekt zelf verandert. Verwondering impliceert verandering. Verandering moet, zodat je zelf een plek kan worden, waarin God werkelijk aanwezig is.

Verwondering is ook een dieper verstaan, een tweeledige hartstocht, met vrees en met geluk. Is het dan niet ‘vreeswekkend’, wonderlijk dat het gezochte je dichtbij was, dat jij niet zocht, maar God jou zocht?

Wat een geluk, in de diepste afgrond vallen, waar je de zon en sterren niet ziet, maar wel God kan zien.

Wil je de zonde werkelijk wil verstaan, dan gebeurt dat doordat je alleen met God bent, omdat de Heilige alles weet.

Wat je zoekt is gegeven. God is heel nabij. Niemand kan God zien zonder zuiverheid. Zonde is onzuiver, en daarom kan niemand iets van God zien, zonder dat hij zondaar ‘wordt’.

Een geprezen eigenschap, die je niet makkelijk verwerft, is oprechtheid. Wat is oprechtheid? Het is een plicht, wat iedereen hoort te hebben.

Zonder oprechtheid is er geen berouw. Berouw heeft een afkeer van leegheid. Weten is mooi, ervaring maakt rijker.

Met kracht willen ontdekken om stil te zijn is goed, maar de stilte die God toebehoort is nog beter.

N.a.v. ‘God zoeken, liefde en dood’ van Søren Kierkegaard 

Hommage a Klaas Jan Mulder 2

Hendrik Jan van der Heiden maakte een tweede cd ter ere van zijn oud-docent Klaas Jan Mulder.

In de St.-Martin in Dudelange (Luxemburg) bespeelt hij het vierklaviers orgel van Stahlhut/Jann. Het programma bevat vijf gereconstrueerde improvisaties van Mulder, vijf eigen improvisaties en (bewerkingen van) literatuur van Rachmaninoff, Pache, Chopin, Reger, Darke, Whitlock en Karg-Elert.

Enerzijds beperkt de muzikale horizon zich dus gelukkig niet tot het geijkte werk, mede dankzij de piano-ervaring die Van der Heiden opdeed bij Mulder. Anderzijds voltrekken acht van de tien improvisaties zich volgens een herkenbaar stramien: een langzame, strijkende inleiding, het koraal met een uitkomende stem, een gevarieerde herhaling van de inleiding, leidend naar het (zeer) luid gespeelde eindkoraal.

Ook vier vrije werken spelen zich in adagio- en andantetempo af. Slechts drie werken lichten op door een hoger tempo: de Fantasie-Toccata ”Daar juicht een toon” van Mulder, de in een flits voorbijtrekkende Toccata opus 59 van Reger en –muzikaal het interessantste nummer– de Choralimprovisation ”Wachet auf” van Karg-Elert. Dit laatste werk is een treffend voorbeeld van de mogelijkheid om op romantische wijze een koraal te behandelen, met tegelijkertijd oor voor structuur en daarmee voor muzikale richting, een eigenschap die in de improvisaties bepaald niet op de voorgrond treedt.

Van der Heiden wil met dit persoonlijke document de improvisaties van Mulder „en zijn manier van musiceren over een aantal orgelwerken herinterpreteren.” Hij beperkt zich daarin tot de vroege, publieksdienende Mulder. Van de muzikale verdieping, verbreding en verhoging nastrevende láte Mulder is hier geen spoor.

Hommage à Klaas Jan Mulder (1930-2008), deel 2 – Hendrik Jan van der Heiden, orgel; STH Records (1411392); € 14,90; meer informatie: www.sth.nl

Recensie in RD van 2011 door Piet van de Wege